Öryggisstefna

Hlutverk

Vísir ber ábyrgð á að koma á skipulegu vinnuverndarstarfi sem tekur til fyrirtækisins í heild og allra vinnuaðstæðna sem geta haft áhrif á öryggi og heilsu starfsmanna. Starfsmenn eiga að taka þátt í samstarfi um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustaðnum. Þeim er einnig skylt að nota verkfæri og annan búnað á réttan hátt, þ.m.t. persónuhlífar og allan annan öryggisbúnað. Jafnframt eiga starfsmenn að upplýsa atvinnurekanda um allar aðstæður við vinnu þar sem ljóst má telja að öryggi og heilbrigði sé hætta búin. 

Stefna

Vísir trúir því að öflugar forvarnir séu lykillinn að því að ná þeim árangri að gera Vísi að slysalausum  vinnustað. 

Óheimilt er með öllu að vera undir áhrifum áfengis, annarra vímuefna eða lyfja þegar komið er til vinnu. Öll neysla og meðhöndlun áfengis og fíkniefna er bönnuð á vinnustöðvum og lóðum Vísis og tóbaksneysla er einungis leyfð á sértilteknum stöðum.

Vísir stefnir að því að allir starfsmenn Vísis verði öryggisfulltrúar og beri að gera viðvart um þau atriði sem betur mega fara eða hætta stafar af. Tekin verði upp atvikaskráning þar sem minni og næstum því óhöpp eru skráð, en tilgangur þess er að unnið verði að úrbótum eins og hægt er til að koma í veg fyrir slys. Sérstaklega skal tekið fram að atvikaskráning þessi mun ekki á neinn hátt notast gegn starfsmanni eða starfsöryggi hans.  

Vísir stefnir á að vinna áhættumat fyrir allar vinnslustöðvar og báta fyrirtækisins, úrbætur verði gerðar í framhaldinu og áhættumat yfirfarið a.m.k. 1 sinni á ári.  Áhættumatið skal ná til vinnusvæða, ástandi véla, tækja, öryggisbúnaðar og hlífðarfatnaðar. Tryggt verði að starfsmenn fái þjálfun og kennslu á nýjan búnað og ef breytingar verða á verklagi.

Öryggistrúnaðarmaður verði á öllum vinnustöðvum og bátum en auk þess ber framkvæmdaráð ábyrgð á að öryggisstefnunni sé framfylgt.

Markmið

Öryggismarkmið eru sett sem stjórntæki til að hægt sé að skipuleggja, stjórna og mæla árangur á þeim þáttum sem hafa áhrif á öryggi. 

Öryggisstefna Vísis er hluti af gæðastefnu fyrirtækisins. Vísir leggur áherslu á að öryggismál starfsmanna séu ávallt í fyrirrúmi. Vísir stefnir að slysalausu vinnuumhverfi með því að tryggja virka þátttöku og stuðning stjórnenda og starfsmanna við öryggismál innan fyrirtækisins.  

Starfsmenn Vísis